Uwaga! Nowe zasady dotyczace cookies/ciasteczek. U?ywamy informacji zapisanych za pomoc? cookies w celach statystycznych,
reklamowych oraz aby strona lepiej spe?nia?a Twoje oczekiwania. Kolejne korzystanie z serwisu oznacza zgod? na zapisywanie cookies.
Mo?na zablokowa? tworzenie cookies, zmieniaj?c ustawienia przegl?darki, jednak dzia?anie strony mo?e zosta? ograniczona, a niektre cz??ci mog? przesta? dzia?a?.
Nasza polityka prywatno?ci.

LETNIE CENY
Zach?camy do zapoznania si? z nasz? ofert?

wi?cej >>>
Kontakt z nami

Siedziba


64-710 Po?ajewo
ul. Le?na 13A

tel./fax: 67 256 76 24
kom. 508 148 851
Biuro Czarnkw


64-700 Czarnkw
ul. Ko?ciuszki 61A

tel./fax: 67 255 23 89

Tu jeste?: Strona g?wna >Oferta > Bramy > Bramy Wi?niowski > Bramy gara?owe uchylne

Ekonomiczne i sprawdzone


Nasza brama NOVUM jest najta?sz? w swojej klasie bram? uchyln? dost?pn? na rynku! Proste, tradycyjne rozwi?zania konstrukcyjne gwarantuj? nisk? cen? bramy, a niezawodne dzia?anie potwierdzaj? zadowoleni klienci.

Praktyczne


Wygodne wej?cie do gara?u bez konieczno?ci otwierania ca?ej bramy umo?liwia zamontowanie drzwi przej?ciowych w skrzydle. Teraz, bez niepotrzebnego wysi?ku, mo?na wyj??, wyprowadzi? rower czy schowa? narz?dzia.


?atwe w obs?udze


Sprawne u?ytkowanie gwarantuje zesp? spr??yn naci?gowych oraz samonastawne rolki. Zamykanie i otwieranie bramy przebiega stabilnie, ?atwo i pewnie.


Bezpieczne


Bezpieczne u?ytkowanie gwarantuje zastosowany zesp? spr??yn naci?gowych w os?onach. Dwupunktowe, zatrzaskowe ryglowanie daje zawsze pewno?? zamkni?cia bramy, dzi?ki czemu zwi?ksza si? bezpiecze?stwo mienia.

Trwa?e


D?ugoletnie u?ytkowanie bramy gwarantuje zast?pienie procesu spawania skr?caniem. We wszystkich bramach uchylnych o?cie?nice s? skr?cane z zamkni?tych profili stalowych, ocynkowanych, w ten sposb wyeliminowano mo?liwo?? powstania ewentualnych ognisk korozji.

Z ociepleniem lub bez


Lepsz? izolacj? termiczn? i akustyczn? w pomieszczeniu zapewnia ocieplenie bramy i zabezpieczenie jej od wewn?trz panelami PCV. Natomiast wersja bez ocieplenia stanowi tanie rozwi?zanie dla nieogrzewanych gara?y.

Listwa kraw?dziowa - stosowana w bramach z nap?dem elektrycznym - zabezpiecza przed zgnieceniem. Dzi?ki niej brama trafiaj?c na przeszkod? automatycznie zatrzymuje si?, a nast?pnie otwiera.

Fotokomrki - stosowane w bramach z nap?dem elektrycznym - zabezpieczaj? przed zgnieceniem. Brama nie zamknie si?, gdy na linii fotokomrki pojawi si? jakakolwiek przeszkoda.