Uwaga! Nowe zasady dotyczace cookies/ciasteczek. U?ywamy informacji zapisanych za pomoc? cookies w celach statystycznych,
reklamowych oraz aby strona lepiej spe?nia?a Twoje oczekiwania. Kolejne korzystanie z serwisu oznacza zgod? na zapisywanie cookies.
Mo?na zablokowa? tworzenie cookies, zmieniaj?c ustawienia przegl?darki, jednak dzia?anie strony mo?e zosta? ograniczona, a niektre cz??ci mog? przesta? dzia?a?.
Nasza polityka prywatno?ci.

LETNIE CENY
Zach?camy do zapoznania si? z nasz? ofert?

wi?cej >>>
Kontakt z nami

Siedziba


64-710 Po?ajewo
ul. Le?na 13A

tel./fax: 67 256 76 24
kom. 508 148 851
Biuro Czarnkw


64-700 Czarnkw
ul. Ko?ciuszki 61A

tel./fax: 67 255 23 89

Tu jeste?: Strona g?wna >Oferta > Okna > Ideal 4000 Round Line

System 5-6 - komorowy o g??boko?ci zabudowy 70 mm, z uszczelnieniem zewn?trznym

Swoboda wyboru

System o szeroko?ci 70 mm, z uszczelnieniem zewn?trznym, 5-6 komorowy. System ideal 4000 to nowa generacja profili, ktre ju? dzisiaj spe?niaj? wymagania stawiane oknom w przysz?o?ci. ??cz? w sobie najnowocze?niejsz? technik? z najwy?szym komfortem mieszkania. Mocna konstrukcja profili o szeroko?ci 70 mm oraz du?e komory na wzmocnienia stalowe gwarantuj? optymalne parametry statyczne i umo?liwiaj? wykonanie okien o du?ych gabarytach. Wielokomorowa budowa zapewnia natomiast wysok? izolacyjno?? ciepln? i akustyczn?. Oryginalne i harmonijne wzornictwo, w po??czeniu z du?ym bogactwem rozwi?za? systemowych, daj? nieograniczone mo?liwo?ci kreowania okien i podkre?lenia przez to w?asnego stylu. Klasyczne, eleganckie linie w smuk?ych profilach o wyrazistych konturach wersji niezlicowanej to gwarancja ponadczasowej elegancji. Dla osb szukaj?cych wyj?tkowych mo?liwo?ci kreacji swoich okien powsta?a natomiast seria round-line, wyr?niaj?ca si? delikatn? optyk? i ?agodnymi zaokr?gleniami. Dzi?ki zaokr?glonym konturom okna posiadaj? bardzo atrakcyjny wygl?d i doskonale wpisuj? si? w charakter nowoczesnych wn?trz. R?nego typu listwy przyszybowe pozwalaj? na dodatkow? stylizacj? okna i dopasowanie do charakteru wn?trza. System ideal 4000 jest uniwersalny w swoich zastosowaniach, ?wietnie sprawdzaj? si? zarwno w nowoczesnej architekturze budownictwa jedno- i wielorodzinnego, jak i w przypadku renowacji. W tym drugim przypadku, gdzie cz?sto nie ma mo?liwo?ci powi?kszenia otworu okiennego, szczeglnie istotn? zalet? jest obni?ona wysoko?? ramy i skrzyd?a, co zwi?ksza powierzchni? przeszklenia i pozwala wpu?ci? do pomieszcze? wi?cej ?wiat?a.


ideal 4000 Round Line


5-6 komorowa budowa i g??boko?? zabudowy 70 mm zapewniaj? optymaln? izolacj? termiczn? i akustyczn? (1,3 W/m2K wg DIN 52619)

Du?a komora wzmocnienia gwarantuje odpowiednia statyk?

Estetyczne i niewidoczne uszczelki przyszybowe

15 stopniowy skos kraw?dzi ramy i skrzyd?a zapewnia optymalny sp?yw wody

13 mm przesuni?cie osi rowka okuciowego od kraw?dzi ramy daje mo?liwo?? stosowania szerszych zaczepw, a tym samym zwi?ksza jego odporno?? na w?amanie.

Niezwykle trwa?e i nowoczesne uszczelki EPDM zapewniaj?, ?e okna s? szczelne i niezawodne.

Zwarta budowa delikatne zaokraglenia i skosy nadaj? profilom nowoczesny i elegancki wygl?d.

G?adka powierzchnia ramy u?atwia mycie i konserwacj?

R?norodne wersje listew przyszybowych stwarzaj? mo?liwo?? dowolnej stylizacji okna i zaoferowania klientom niepowtarzalnej stylistyki.

Bardzo cz?sto decyduj?c si? na wymian? okien klienci stawiaj? warunek, by nowe rozwi?zanie zawiera?o jak najni?sze profile, tak by powierzchnia szyb by?a mo?liwie du?a. Takie atuty posiada wersja Ideal 4000 Round line oraz nowe zestawienie Ideal 4000 ze skrzyd?em niezlicowanym - obni?ona o 5 mm wysoko?? ramy i skrzyd?a, pozwala na uzyskanie wi?kszej powierzchni przeszklenia.